Alumni Adresopdatering / Alumni Address Update

Titel/Title

Noemnaam/Nickname

Volle name/Full name

Van/Surname

Nooiensvan (indien van toepassing) /Maiden name (if applicable)

ID-nommer (slegs vir databasis doeleindes)/ID number (only for database usage)

E-posadres/E-mail address

Selfoonnommer/Cell phone number

Geboortedatum/Birthday

Posadres/Postal address

Posadres/Postal address

Posadres (stad/dorp)/Postal address (town)

Posadres (land)/Postal address (country)

Posadres (kode)/Postal address (code)

Korrespondensie taal / Correspondence language:

Afrikaans   English  
Koshuis/Residence

Kampus/Campus

Vaal  Potchefstroom  Mafikeng  
Ek wil graag kommunikasie vanaf NWU ontvang per/Id like to receive communication from NWU via

E-pos of SMS/Email or SMS   Slegs e-pos/Email only   Slegs SMS /SMS only   Geen/None  
Subject Line
 
Copyright © 2011 NWU